vnphoto.net

  • Ti?ng Vi?t 1. Ch??ng trình ?ng d?ng này s? d?ng hoàn toàn ti?ng Vi?t. B?n c?n ph?i ??c ???c ti?ng Vi?t tr??c khi s? d?ng. Ch??ng trình cung c?p thông tin và các trao ??i trong di?n ?àn vnphoto.net gi?a các nhi?p ?nh gia ng??i Vi?t v?i nhau. 2. Trong trang ch? c?a ch??ng trình g?m có b?y nút nh?n, ???c mô t? nh? sau (tính t? bên trái sang bên ph?i và t? trên xu?ng d??i): 2.1 Nút có tên RSS li?t kê ra t?t c? các trang c?a di?n dàn. 2.2 Nút có tên Feedback d?n vào trang th?o lu?n cung c?p thông tin ph?n h?i. 2.3 Nút có hình c?n nhà d?n vào trang ch? c?a vnphoto.net. 2.4 Nút có hình máy ?nh d?n vào phòng máy ?nh và ?ng kính. 2.5 Nút có hình ?i?n tho?i d?n vào phòng ph? ki?n máy ?nh. 2.6 Nút có hình viên pin d?n vào phòng các thi?t b? ph? tr? cho nhi?p ?nh. 2.7 Nút có hình dò tìm ?? tìm ki?m thông tin trong trang vnphoto.net bao g?m c? di?n ?àn. English 1. This application solely uses Vietnamese language. You must read Vietnamese before using. The application provides news and discussions from vnphoto.net forum amongst Vietnamese photographers. 2. On the home page there are seven icons, described as follows (from left to right and top to bottom): 2.1 The RSS icon shows all remaining rooms of the forum. 2.2 The feedback icon shows the feedback discussion room. 2.3 The home icon shows the home page of vnphoto.net. 2.4 The camera icon shows discussions on cameras and lenses. 2.5 The phone icon shows discussions on camera accessories. 2.6 The battery icon shows discussions on photography-assisting equipment. 2.7 The search icon searches information in vnphoto.net including its forum.
  • Photo
  •  
  • 0
  • 1.0.0.0
  • Vu Dang
  • 2012-10-24 18:20
  • 2012-10-28 00:33
  • 339 KB
  • 665 KB

Screenshots

Reviews